Menu

Hartrevalidatie - informatie voor verwijzers

Hieronder vindt u alle informatie over hartrevalidatie bij Adelante die voor u als verwijzer van belang is. 

Inhoud van deze pagina

Voor wie is hartrevalidatie?

Wij bieden programma’s voor cliënten:

 • na (gecompliceerde) hartchirurgie
 • deconditionering als gevolg van (gecomliceerde) heelkundige ingrepen
 • na cardiale interventies bijvoorbeeld PCI (percutane coronaire interventie, ablaties, ICD (intracardiale defibrillator) of PM (pacemaker) plaatsing, waarbij angst, inactiviteit en/of stemmingsproblematiek het functioneren belemmeren
 • na orgaantransplantatie
 • na reanimatie
 • met hartfalen
 • die niet kunnen deelnemen aan enkelvoudige hartrevalidatie als gevolg van comorbiditeit
 • met cardiale klachten die het functioneren/participeren ernstig belemmeren
 • met cardiale problematiek waarbij arbeidsbegeleiding gewenst is
 • na langdurige ziekenhuisopname

Doelen hartrevalidatie

Fysieke doelen:

 • leren kennen van fysieke grenzen
 • leren omgaan met fysieke beperkingen
 • optimaliseren van inspanningsvermogen
 • overwinnen van angst voor inspanning

Psychische doelen:

 • overwinnen van angst voor inspanning
 • herwinnen emotioneel evenwicht
 • op functionele manier omgaan met hartziekte

Sociale doelen:

 • herwinnen emotioneel evenwicht binnen relatie, gezin, sociale omgeving en/of werk
 • optimale hervatting rol binnen relatie, gezin, sociale omgeving en/of werk
 • optimale hervatting vrijetijdsbesteding
 • herwinnen emotioneel evenwicht door mantelzorger en voorkomen negatieve effecten op gezondheid cliënt

Doelen aangaande risicogedrag:

 • bekendheid met aard ziekte en risicofactoren
 • stoppen met roken
 • ontwikkelen en onderhouden lichamelijk actieve leefstijl
 • ontwikkelen gezond voedingspatroon
 • ontwikkelen therapietrouw aan medicatie

Indicaties klinische hartrevalidatie

Klinische hartrevalidatie is voor cliënten:

 • die een indicatie voor hartrevalidatie hebben maar fysiek nog niet in staat zijn om daadwerkelijk te revalideren bijvoorbeeld omdat nog verpleegkundige zorg nodig is of mobilisatie nog onvoldoende geslaagd is.
 • met andere dan cardiaal gerelateerde beperkingen die een succesvolle gespecialiseerde poliklinische hartrevalidatie in de weg staan.
 • met (uitgesproken) angst voor inspanning of voor herhaling van manifestaties van de hartziekte. Deze cliënten hebben tijdelijk een veilige (ziekenhuisgerelateerde) omgeving nodig.
 • die tijdelijk aan een niet-herstelbevorderende invloed van de eigen leefomgeving onttrokken moeten worden om bijvoorbeeld zelfvertrouwen te herwinnen, met (fysieke) beperkingen te leren omgaan, bepaald risicogedrag af te leren of een risicofactor zoals extreem overgewicht te verminderen. Gelijktijdig wordt geprobeerd de herstel beperkende factoren in de leefomgeving van de patiënt op te heffen.
 • die zonder succes een specialistisch hartrevalidatieprogramma elders hebben doorlopen.
 • met een indicatie voor specialistische hartrevalidatie voor wie de reisafstand voor dagbehandeling een onoverkomelijk probleem is.

Indicaties dagbehandeling hartrevalidatie

De revalidatiedagbehandeling is voor cliënten:

 • die niet passen in het enkelvoudig of meervoudig hartrevalidatieprogramma, bijvoorbeeld door ernstige nevendiagnose, zoals claudicatio intermittens, cva, reuma, artrose
 • die dreigen vast te lopen in hun functioneren of reeds zijn vastgelopen
 • met complexe problematiek en problemen op meerdere van de vijf screeningsvragen van de Nederlandse Hartstichting:

- fysiek functioneren
Bereikte fysieke niveau is ondanks het volgen van eerder revalidatieprogramma niet in overeenstemming met mogelijkheden, doelen en/of hulpvragen van de cliënt.
- psychisch functioneren
Verstoring en/of bedreiging van emotioneel/mentaal functioneren met ernstige belemmering in dagelijkse activiteiten zoals arbeid en sociale contacten.
- sociaal functioneren
Verstoring of bedreiging sociaal functioneren, bijvoorbeeld arbeidsgerelateerde problematiek
-  cardiovasculair risicoprofiel en comorbiditeiten
Cliënten die door hartziekte, bijvoorbeeld hartfalen, blijvend beperkt zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en daar moeite mee hebben.

Multidisciplinaire benadering

Bij hartrevalidatie kunnen de volgende disciplines betrokken worden:

 • fysiotherapie
 • psychologie
 • revalidatiearts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • physician assistant
 • ergotherapie, ook met expertise op het gebied van arbeid
 • diëtetiek
 • maatschappelijk werk
 • bewegingsagogie
 • consulenten (cardioloog, neuroloog, psychiater, internist)
 • verpleegkundigen (o.a. wondverpleegkundigen)

Programma

Zowel voor klinische als poliklinische patiënten is er een dagprogramma met groepsbehandelingen en individuele behandelingen. De partner wordt structureel betrokken bij de revalidatie van de cliënt. De samenstelling van het programma verschilt per cliënt op therapie-inhoud en op inspannings/(trainings)niveau.

De behandeling vindt interdisciplinair plaats waarbij zowel de cliënt als de partner wordt betrokken bij de teambespreking.

Ook tijdens het nazorgtraject worden cliënten begeleid op het gebied van:

 • bewegen
 • arbeid / tijdsbesteding
 • sociale contacten
 • mentale belastbaarheid
 • risicofactoren

Duur

De klinische behandeling duurt 4 tot 6 weken met dagelijks klinisch programma. Aansluitend volgt 2-4 weken revalidatiedagbehandeling gedurende 2 dagen per week. Daarnaast is er intensieve medische begeleiding.

De poliklinische behandeling duurt in de opbouwfase 4-8 weken, 3 dagen per week. Vervolgens in de opbouwfase minimaal 2-4 weken, 2 dagen per week.

Aanmelden cliënt

Cliënten kunt u aanmelden via het digitale aanmeldformulier

U kunt ook een beveiligde e-mail sturen naar opnamecoordinator@adelante-zorggroep.nl.

Om de aanmelding goed te laten verlopen, hebben wij enkele basisgegevens nodig:

 • naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats
 • geslacht
 • BSN
 • telefoonnummer van cliënt
 • huisarts
 • naam van primaire verwijzer
 • uitgebreide diagnose en reden verwijzing/vraagstelling

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Adelante via telefoonnummer 045 – 528 22 22.