Menu

Medezeggenschap

Cliënten van Adelante kunnen meepraten of meedenken over diverse onderwerpen. We willen onze cliënten zoveel mogelijk betrekken bij de organisatie. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en kunnen zij meer regie over onze werkwijze krijgen. Dit kan als individu, maar ook als lid van een medezeggenschapsorgaan. Iedere cliënt kan bovendien een beroep doen op zijn recht op informatie en privacy. Bij ontevredenheid over de gang van zaken rond verleende diensten of voorzieningen kan de cliënt eventuele klachten kenbaar maken.

Inhoud van deze pagina

Bij de ontwikkeling en inrichting van de zorg gaan wij uit van de behoeften en mogelijkheden van onze cliënt. We zoeken zorgvuldig naar een antwoord op de vraag, passend binnen de mogelijkheden van Adelante. In dit kader hechten we veel waarde aan de inbreng van onze cliënten. Deze inbreng is georganiseerd in vier actieve medezeggenschapsorganen:

Centrale Cliëntenraad

Adelante vindt medezeggenschap van cliënten belangrijk omdat het bijdraagt aan goede zorgverlening. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De raad overlegt met de raad van bestuur over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Voorbeelden van zaken waarover de raad adviesrecht heeft zijn: verbouwing, kwaliteit en privacy.

De cliëntenraad bestaat uit acht leden die (ex-)cliënt zijn of familielid van een cliënt zijn. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden zijn allen direct betrokken bij de verschillende organisatieonderdelen van Adelante.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

Dhr. drs. M. van Luik (voorzitter, dagelijks bestuur)
Dhr. G. van der Gaag (vice-voorzitter, dagelijks bestuur)
Dhr. H. Straus
Dhr. D. van der Zanden
Mevr. J. Bus
Dhr. C. ten Berge
Dhr. R. Conjour
Dhr. R. Frankort
Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@adelante-zorggroep.nl

Medezeggenschapsraden Onderwijs

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een medezeggenschapsraad moet hebben. "Opkomen voor de belangen van leerlingen en personeel van de school om aldus te komen tot een optimaal functioneren van de school" is het doel van de medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs. Dit bereiken de raden van de mytyl- en tyltylschool onder andere door via advies- en instemmingsrecht invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school in relatie tot het bestuur. Iedere medezeggenschapsraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar met de betreffende clustermanager. In de medezeggenschapsraad zitten maximaal zes leden uit het onderwijsgevende en onderwijsondersteunend personeel en maximaal zes leden namens en uit de oudergeleding.

De MR van de mytylschool voert tevens regelmatig overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad, oudervereniging en leerlingenraad van de mytylschool om gezamenlijke onderwerpen te bespreken en strategieën uit te werken.

Een afvaardiging uit beide raden vormen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het schoolbestuur. De GMR komt een aantal keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. De onderwerpen worden aangepast aan de planning van beide MR-en, de jaarplanning van de Raad van Bestuur en de jaarplanning van de Raad van Toezicht.

 

Samenstelling MR Adelante Mytylschool Valkenburg

De medezeggenschapsraad (MR) van de Mytylschool bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders.

Oudergeleding:

 • Mevr. I. Suijkerbuik (voorzitter)
 • Dhr. G. Penders
 • Mevr. M. Knipschild
 • Dhr. R. Dehing

Personeelsgeleding:

 • Mevr. D. Jacobs
 • Dhr. R. Notermans
 • Mevr. R. Schrooders
 • Mevr. M. Coenen

met ondersteuning van dhr. J. Wismans (ambtelijk secretaris).

Voor vragen, informatie of opvragen van verslagen van vergaderingen kunt u contact opnemen via: medezeggenschapsraad@adelante-zorggroep.nl

 

Samenstelling MR Adelante Tytylschool Maastricht

De medezeggenschapsraad (MR) van de Tyltylschool bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders.

Oudergeleding:

 • Mevr. Vivian van Wegberg
 • Dhr. Jeroen Frederink
 • Mevr. Sandra van Geffen

Personeelsgeleding:

 • Mevr. Yvonne Halders (voorzitter)
 • Mevr. Bea Schmitz (secretaris)
 • Dhr. Mauricio Pallada 
 • Mevr. Inge Habets

met ondersteuning van mevr. Ingrid van Eijsden (ambtelijk notulist).

Voor informatie of mededelingen/opmerkingen kunt u contact opnemen via: mr@maasgouw.nl of oudersmr.maasgouwschool@gmail.com

 

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit 4 leden te weten:

Adelante Mytylschool

 • Dhr. G. Penders (ouder en voorzitter)
 • Mevr. L. Trum (personeelslid)

Adelante Tyltylschool

 • Mevr. N. Litjens (ouder)
 • Mevr. Y. Halders (personeelslid)

met ondersteuning van dhr. J. Wismans (ambtelijk secretaris).

Voor informatie of mededelingen/opmerkingen kunt u contact opnemen via: GMR@adelante-zorggroep.nl

 

Leerlingen/jongerenraad, speciaal onderwijs

De leerlingenraad (VSO) is opgezet om samen met de medezeggenschapsraad invloed uit te oefenen op het beleid van de school (speciaal onderwijs). In de leerlingenraad hebben leerlingen invloed op de beslissingen van het management. Alles wat de leerlingen belangrijk vinden, kan besproken worden. De leerlingvertegenwoordigers maken de voorstellen kenbaar aan het management.

De raad is telefonisch bereikbaar via het servicebureau kinderen: 045 - 528 26 00

Oudervereniging, speciaal onderwijs

Als ouder bent u automatisch lid van de oudervereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van ouders en kinderen en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen die de school bezoeken. De oudervereniging bevordert de contacten tussen ouders, kinderen en school, maar ook tussen ouders en kinderen onderling. Zij organiseert eens in de twee maanden een oudercontactochtend. Als intermediair en achterban treedt de oudervereniging namens ouders op richting school en revalidatiecentrum. Dit gebeurt met medewerking van de cliëntenraad, de medezeggenschapsraad en de ondernemingsraad.

Ouders en kinderen kunnen met vragen altijd telefonisch contact opnemen met de oudervereniging via het servicebureau kinderen: 045 - 528 26 00

Ondernemingsraad

Via de ondernemingsraad (OR) kunnen medewerkers meepraten over en invloed uitoefenen op het reilen en zeilen binnen Adelante. De OR overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur over onderwerpen op het gebied van sociaal beleid (personeelsaangelegenheden) en in mindere mate over het financieel beleid.
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn enkele rechten van de OR beschreven zoals het advies- en instemmingsrecht. Daarnaast hebben de Raad van Bestuur en de OR in een convenant enkele aanvullende zaken geregeld.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Truus v.d. Donk, ambtelijk secretaris van de OR via e-mailadres:or@adelante-zorggroep.nl of telefonisch: 045-5282176 (maandag, dinsdag, donderdag).