Menu

Cursus POS (Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal)

Op 21 september en 30 november 2018 organiseert SBOK* een Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal cursus ('POS-cursus'). 

Inhoud van deze pagina

Doel

Het doel van de POS is het systematisch in kaart brengen van de uitgangssituatie en de vorderingen van een kind betreffende diverse ontwikkelingsdomeinen (conform de KinderRAPP) op het niveau van participatie en activiteiten, om zodoende te kunnen bepalen wat de sterke en zwakke ontwikkelingsdomeinen zijn van een kind: het ontwikkelingsprofiel, welke normerende vervolgonderzoeken er plaats kunnen/moeten vinden en wat de eerstvolgende stap in de ontwikkelingsbegeleiding kan zijn (eerst nabijgelegen ontwikkelingstappen).Met de POS worden de volgende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht:

• Bewegen: grove motoriek
• Bewegen: fijne motoriek
• Leren
• Communicatie: begrijpen
• Communicatie: duidelijk maken
• Sociaal-Emotioneel
• Persoonlijke verzorging

Door deze brede oriëntering op diverse domeinen van de ontwikkeling is de POS een redelijk uniek instrument. De POS is een evaluatief instrument voor kinderen tussen 0 en 5 jaar en kan afgenomen worden door observatie of door een interview met de ouders/verzorgers. De POS is GEEN normatief instrument. Het is GEEN test om de ontwikkelingsleeftijd te bepalen en het is GEEN screeningsinstrument. Het is een geschikt instrument voor inter- of transdisciplinaire teams, maar ook voor monodisciplinair werkende behandelaren in de eerste lijn.

De POS kan ingezet worden in:
• Kinderrevalidatie
• Therapeutische peutergroepen
• de eerstelijnspraktijken
   o fysiotherapie
   o ergotherapie
   o logopedie
• MKD, KDC
• Peuterspeelzalen met VVE

En kan afgenomen worden door: Pedagogisch medewerker, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist, (Ortho)pedagoog. De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

• Dag 1:
   o Achtergrond en totstandkoming van de POS
   o Doel van de POS
   o Psychometrische eigenschappen
   o Praktisch afnemen van de POS door middel van:
   - Eigen observatie
   - Interview bij ouders/verzorgers

• Dag 2:
   o Casuïstiek aan de hand van door de cursist zelf afgenomen POS


Doelgroep
Wie kan/mag de POS afnemen?
De POS kan en mag alleen afgenomen worden door professionals die kennis hebben betreffende de algehele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-5 jaar.
Dit kunnen zowel MBO, HBO als Academisch opgeleide mensen zijn. Denk hierbij aan:

• Pedagogisch medewerkers
• Fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• (Ortho)pedagoog

De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Deelnemers
Minimaal 12 personen, maximaal 24 personen.

Data
21 september en 30 november 2018

Tijd
van 9.30 uur tot circa 17.30 uur

Locatie
Conferentiecentrum Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Studiebelasting
Circa 32 uren (globale inschatting van lestijd en zelfstudie).

Accreditatie
Accreditatie KNGF: 29 punten voor het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten of het Kwaliteitsregister Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie: 26 kwaliteitsuren.

Stichting ADAP: 22,5 accreditatiepunten voor de ergotherapeuten en logopedisten.

Cursusleiding 
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut)

Docenten
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut), Cis Knols (kinderfysiotherapeut), Miriam Stassen (therapeutisch peuterleidster), Sanne Ries – de Groen (therapeutisch peuterleidster)

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.

Cursusprijs
2 daagse cursus € 700,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K.-certificaat).

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina van SBOK om u in te schrijven

Plaatsing
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving plannen we extra cursusdata.

Betaling
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 3 augustus 2018 met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver op IBAN NL45ABNA051.31.54.485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van de resterende € 600,- per 24 augustus 2018 middels eenmalige machtiging.

Annulering
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

*Stichting Scholing Begeleiders van het in zijn Ontwikkeling bedreigde Kind (S.B.O.K.)