Menu

Over innovatie

Binnen Adelante is er veel aandacht voor innovatie. We bouwen bruggen tussen de zorgpraktijk, wetenschap en onderwijs. Samen met de cliënt en de zorgprofessionals ontwikkelen en realiseren we innovaties in de zorg. 

Inhoud van deze pagina

Zorgprogramma's

Om de zorg kwalitatief hoogstaand, menselijk, toegankelijk en betaalbaar te houden, innoveert Adelante continue. Dit vereist allereerst kennis van de bestaande situatie zodat onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden die leiden tot verbetering. Om dit te bewerkstelligen is het zorgaanbod in het kader van het project Zichtbaar Resultaat beschreven. Duidelijk is wie, wat, waar doet en waarom. Tegelijkertijd is er ruimte gecreëerd om verbeteringen in zorg mogelijk te maken. Jaarlijks stelt Adelante hiervoor innovatiegelden ter beschikking.

Meetinstrumenten

Zorginstellingen dienen meer en meer hun resultaten van behandeling kenbaar te maken aan (potentiële) patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars. De geleverde zorg moet verantwoord kunnen worden (evidence based) en transparant zijn. Het inzichtelijk maken van behandelresultaten heeft komende jaren hoge prioriteit binnen Adelante.

Om de resultaten van zorgprogramma’s in Adelante zichtbaar te maken, moeten standaard bij elke patiënt metingen (voor en na behandeling) worden afgenomen. Op basis van de uitkomsten kunnen teams vaststellen of behaalde effecten in overeenstemming zijn met de geformuleerde doelstellingen van hun zorgprogramma. Tevens dienen de resultaten als input voor verbetertrajecten. Door inzicht in wat goed en wat minder goed gaat, kunnen verbetertrajecten gerichter en efficiënter worden uitgevoerd. Tenslotte worden de resultaten ook in het Kwaliteitsvenster geplaats zodat anderen ook inzage krijgen in de kwaliteit van zorg binnen Adelante.

eHealth

De gezondheidszorg verandert. De zorggebruiker krijgt meer invloed en het zijn niet langer uitsluitend de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder die  beslissen wat er gebeurt. Tegelijkertijd stijgen de zorguitgaven. Onder andere door de vergrijzing. 

De zorg moet effectiever en efficiënter ingericht worden om onder andere de regierol van de zorggebruiker te bewerkstelligen, de kosten beheersbaar te houden en om te gaan met de toenemende en veranderende vraag. Innovatie is dan ook noodzakelijk om dit te bereiken. eHealth biedt mogelijkheden om zorgkosten te reduceren, maar bovenal oplossingen om de de veranderende rol van de zorggebruiker te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van eHealth toepassingen in de gezondheidszorg zijn:

  • Een app, waarbij patiënten thuis gezondheidswaarden meten, zonder naar een zorgcentrum te hoeven reizen.
  • Videocommunicatie, waarbij een patiënt door middel van communicatietechnologie contact heeft met een specialist.
  • De mogelijkheid voor de patiënt om via de computer toegang te krijgen tot zijn/haar dossier.