Menu

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg richt zich op de behandeling van mensen met chronische pijn en heeft als doel om mensen sneller op de juiste plaats te behandelen. Hierbij krijgt de patiënt een behandeling die past bij de complexiteit van de pijnprobleem. Het netwerk is een samenwerkingsverband van verschillende zorgprofessionals in de 0e lijn tot en met de 3e lijnszorg zoals huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen-GGZ, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, revalidatieartsen en revalidatiebehandelteams. De behandelingen en manier van verwijzen zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen.

Inhoud van deze pagina

Achtergrond

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen chronische pijnklachten en zij zijn vaak beperkt in het dagelijks functioneren. Voor mensen met pijnklachten en zorgprofessionals is het vaak lastig om te komen tot een revalidatiebehandeling die goed aansluit bij de complexiteit van het pijnprobleem en het niveau van functioneren. Daarnaast vinden de zorgprofessionals het lastig om deze mensen tijdig te herkennen en passende educatie te geven. Doordat de zorg voor pijnpatiënten niet goed is geregeld en er de afgelopen periode veel instellingen voor pijnbehandeling bij zijn gekomen, is het steeds moeilijker om de kosten van de chronische pijnrevalidatie in de hand te houden. In de Zorgstandaard Chronische Pijn (2017) worden aanbevelingen gedaan om deze punten aan te pakken. In lijn van deze aanbevelingen is het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg opgezet.


Werkwijze Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

De huisarts en fysiotherapeut zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met pijnklachten. Mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben, worden verwezen naar een revalidatiearts. In het netwerk worden deze zorgprofessionals ondersteund met wetenschappelijk onderbouwde tools om de complexiteit van de klachten van de patiënt goed in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt de patiënt verwezen naar de best passende behandeling. In de eerste lijn wordt de behandeling ondersteund met een eHealth applicatie. In deze applicatie kan de patiënt dagboekjes bijhouden, contact onderhouden met de zorgprofessional en educatielessen over (chronische) pijn volgen. Ook de zorgprofessional heeft toegang tot deze applicatie en kan zo de voortgang van de patiënt monitoren. In het kader van kwaliteitsborging wordt er actief gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals door het organiseren van diverse (praktijk)bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten. Ook vindt er scholing plaats van zorgprofessionals bij start deelname in het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg in het herkennen van mensen die beperkt door chronische pijn, het bepalen van de complexiteit van de klachten, het geven van educatie en het behandelen van mensen vanuit een biopsychosociale visie.


Evaluatie

Om de meerwaarde van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg aan te tonen worden er vanuit de Academische Werkplaats Revalidatiegeneeskunde (het Kenniscentrum van Adelante in samenwerking met de Universiteit Maastricht) evaluaties uitgevoerd. Van oktober 2017 tot oktober 2018 is de uitvoerbaarheid van het netwerk in de dagelijkse praktijk geëvalueerd. Vanaf april 2019 wordt het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg geëvalueerd aan de hand van de Quadruple Aim uitkomsten. Er wordt gekeken of het leidt tot een betere gezondheid van de patiënten, minder zorgkosten, meer tevredenheid van de patiënt en meer werktevredenheid van de zorgverleners. Deze studie loopt tot oktober 2020.